GDPR

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro návštěvníky webu Choketopus Gym na internetové adrese choketopusgym.cz. Správcem osobních údajů je Krav Maga Centrum Praha z.s.

Kontaktní e-mail správce: [email protected].

Jaké z vašich osobních údajů zpracováváme?

Při naší činnosti zpracováváme veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění kontaktního formuláře, tedy jméno a příjmení a e-mail. Naopak nesbíráme žádné osobní údaje z vaší aktivity na našich internetových stránkách; soubory cookies z našich stránek, zejména informace o IP adrese, jsou anonymizovány.

K jakým účelům vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje můžeme použít pouze za tím účelem, ke kterému dáte souhlas. Vyplněním kontaktního formuláře dáváte souhlas s tím, aby Vás web Zajištění sportovců kontaktoval. K dalším účelům můžeme údaje použít pouze tehdy, pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas, např. zaškrtnutím příslušné kolonky u kontaktního formuláře.

Právním základem pro zpracování je ve všech případech Váš souhlas. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte kdykoliv právo odvolat, a to prostřednictvím odkazu s označením „odhlásit odběr“ v patičce informačního e-mailu nebo výslovnou žádostí odeslanou na shora uvedený e-mail.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám, pokud to po nás nevyžaduje zákon.

Naše stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, zejména služby Google Analytics, které ale slouží pouze k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, protože neznají identitu návštěvníka stránky.

Jak dlouho u nás zůstanou vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje u nás zůstanou uloženy na dobu neurčitou (do okamžiku odvolání souhlasu či uplatnění práva na výmaz).

Zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. Vaše údaje má k dispozici naopak pouze sám správce.

Jaká jsou vaše práva vůči správci osobních údajů?

Máte právo požadovat od správce informace o všech Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Dále máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat vymazání Vašich osobních údajů z našeho systému, jejich opravu nebo rozsah zpracovávaných údajů omezit. Také máte právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Konečně máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě jsme povinni přestat zpracovávat Vaše údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, případně pokud je nebudeme potřebovat pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností podle platných právních předpisů, máte také právo podat stížnost k  Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: [email protected]

Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2023.